Vol.053性感尤物@Sukki第二套写真[50P]_sukki可儿_御女郎

Vol.053性感尤物@Sukki第二套写真[50P]_sukki可儿_御女郎

然五苓治水之蓄而不行,故专渗泻以利水,而微发其汗,使水从下而去也;此方治水之动而不居,故备举辛温以散水,而大发其汗,使水从外而出也。汗后身疼痛,是荣卫虚而不和也,故以桂枝汤调和其荣卫。

其邪外并于表,半表不解则作寒,内并于里,半里不和则作热;或表或里无常,故往来寒热不定也。或脉浮而数,伤寒之欲传也,而亦宜麻黄汤发汗者,言乘寒邪有向表之浮,当散其数,而不令其至于传也。

假令尺中迟者,不可发汗。若脉微弱,汗出恶风者,即有烦躁,乃少阴之烦躁,非太阳之烦躁也。

假令前条得之二三日,后二条过二三日不瘥,则四逆之与麻黄,易地皆然矣。由此推之,则可知如不自汗出,若欲汗之以和表,宜麻桂各半汤主之也。

其求水者,阳气犹存,故易愈;若恶水者,阳气已绝,则难愈矣。噫气不除,胃气逆也。

所以然者,胃中寒冷故也。又曰∶经中所谓不必悉具者,指或中余证,而少阳经胆腑之主病,未有不悉具而遽可指为少阳病成者。

Leave a Reply